AGS Trade je dugogodišnji distributer jonoizmenjivačkih smola kompanije DuPont Water Solutions.
(prvobitno Rohm&Haas, zatim DOW Water&Process Solutions nakon spajanja sa kompanijom Rohm&Haas, a danas DuPont Water Solutions nakon spajanja sa kompanijom DOW)
Jonoizmenjivačke smole su menjale trgovačka imena, ali je kvalitet ostao nepromenjen, a asortiman je dopunjen novim tipovima proizvoda.
Danas je DuPont Water Solutions najveći proizvođač jonskih smola koje se na tržištu nalaze pod nazivom Amber:

Tipovi smola

Jako kisele katjonske smole (SAC)

Jako bazne anjonske smole – tip II (SBA-II)

Jako bazne anjonske smole – tip I (SBA-I)

Slabo kisele katjonske smole (WAC)

Slabo bazne anjonske smole (WBA)

Helatne (Chelating) smole

Hromatografske smole

Inertne smole

Mešane smole

Adsorbentne smole (Polymeric Adsorbent)

Skevindžer (Scavanger) smole

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima