Jonoizmenjivačke smole iz naše ponude rezultat su 80-godišnjeg iskustva, napredne tehnologije i neprekidnog usavršavanja. Primenu nalaze u komercijalnom, privrednom i privatnom sektoru i služe za uklanjanje svih nepoželjnih sastojaka vode do zahtevanog kvaliteta i čistoće.

Primena jonskih smola je laka i jednostavna a rezultati maksimalno efikasni i dugoročni.

Jonoizmenjivačke smole koriste se u tretmanima vode metodom jonske razmene. U ovom procesu jonska masa stvara hemijsku reakciju pomoću koje se rastvoreni joni uklanjaju iz vode i zamenjuju jonima istog ili sličnog naelektrisanja.

Primena jonoizmenjivačkih smola

Amber™ jonoizmenjivačke smole decenijama unazad prestavljaju sinonim za kvalitet i pouzdanost. Dostupne su u širokm spektru različitih hemijskih sastava i polimernih struktura. Imaju primenu u svim oblastima industrije i svakodnevnog života

 • farmaceutskoj industriji
 • naučnim i medicinskim istraživanjima
 • komunalnim tretmanima vode
 • pročišćavanju otpadnih voda
 • pročišćavanju voda za piće
 • proizvodnji električne energije
 • prehrambenoj industriji
 • poljoprivredi
 • proizvodnji demineralizovane vode
 • proizvodnji ultračiste vode

U tretmanima vode, smole za omekšavanje uklanjaju tvrdoću vode i sve rastvorene jone, tzv. proces demineralizacije vode.

Jonoizmenjivačke smole se takođe koriste za uklanjanje nitrata, hromata, arsena i drugih specifičnih kontaminata iz vode za piće.

Jonske smole se koriste u procesima poliranje kondenzata i proizvodnji ultračiste odnosno medicinske vode.

Amber™ jonoizmenjivačke smole iz naše ponude koristi se i kao metod separacije u „nevodenim“ procesima kao što su desikacija, hromatografija, hemijska sinteza, proizvodnja i prerada hrane, rudarstvo, kao i u drugim privrednim i industrijskim granama.

Zašto da odaberete Amber™ jonoizmenjivačke smole?

AGS Trade je dugogodišnji distributer jonoizmenjivačkih smola kompanije DuPont Water Solutions. Za više od 80 godina postojanja DuPont Water Solutions je postao jedan od najvećih proizvođača u ovoj oblasti.

U svetu, jonske smole serije AMBER™ su sinonim za vrhunski kvalitet jer ih karakteriše:

 • napredna tehnologija
 • jednostavna primena
 • pouzdanost
 • efikasnost
 • najbolji odnos cene i kvaliteta

Pored toga, naš stručni tim stojim vam na raspolaganju za sva pitanja, savete i tehničku podršku.

Pozovite nas. Nudimo vam najbolje rešenje za odvajanje i pročišćenje vode u skladu sa vašim potrebama.

Dodatne informacije o jonoizmenjivačkim smolama

Šta su jonoizmenjivačke smole?

Jonoizmenjivačka smola je fizički medij koji omogućava proces razmene jona. Sama smola je sastavljena od organskih polimera koji čine mrežu ugljovodonika. Kroz polimernu matricu raspoređena su mesta za razmenu jona, tzv. „funkcionalne grupe“, bilo pozitivno (katjoni) ili negativno (anjoni) naelektrisanih jona pričvršćenih na polimernu mrežu. Ove funkcionalne grupe lako privlače jone suprotnog naelektrisanja.

Jonske smole i jonska razmena?

U osnovi proces jonske razmene je sledeći: solucija prolazi kroz ili preko jonoizmenjivačkih smola, koje sadrže pokretne ili zamenljive jone. Rastvoreni joni koji imaju jači afinitet prema smolama od jona na smolama uklanjaju se iz rastvora i zamenjuju se jonima iz smola.

Struktura i osobine jonoizmenjivačkih smola

Otprilike 85 procenata jonske mase na tržištu napravljeno je na bazi polistirenske matrice. Još 10 procenata su akrilne i sastavljene su od poliakrilatne matrice, a preostalih 5 procenata su sastavljene od specijalnih polimernih matrica, poput fenol-formaldehida.

Konvencionalne jonske mase imaju fiksnu umreženu polimernu matricu sa relativno ravnomernom raspodelom funkcionalnih grupa u celoj strukturi. Različiti stepeni umrežavanja u matrici određuju performanse i „nepropusnost“ ili „rastresitost“ jonoizmenjivačke smole, jer ona utiče na karakteristike smole.

Smole za jonsku razmenu imaju gel ili makroporoznu matricu i proizvode se u granulama ili sferičnom obliku (sitne kuglice); većina jonoizmenjivačkih smola je sferična (veličina zrnaca od 0,1 mm do 1,0 mm). Zrnca su obično porozna, što povećava kontaktnu površinu i time omogućava efikasnu razmenu jona.

U zavisnosti od primene i dizajna, kuglice smole mogu imati jednoliku veličinu ili Gausovu raspodelu veličina. Većinom se koriste kuglice sa gel smolom koje imaju providan izgled i nude visok kapacitet i hemijsku efikasnost.

Makro porozne smole su prepoznatljive zbog neprozirnog belog ili žutog izgleda i obično se koriste kod zahtevnih uslova, jer imaju relativno veću stabilnost i hemijsku otpornost.

Slike smole pod elektronskim mikroskopom

Hemijske karakteristike jonskih smola

Kapacitet: Broj jon-aktivnih mesta dostupnih za jonsku razmenu (ukupan kapacitet) ili mera korisnih performansi kada smole rade u koloni pod preporučenim uslovima (operativni kapacitet).

Bubrenje: Hidratacija fiksnih jonskih grupa koja se povećava sa povećanjem kapaciteta do granica koje nameće polimerna mreža smole.

Selektivnost: afinitet smole za određene jone, selektivnost se određuje naelektrisanjem jona i veličinom hidriranog oblika jona.

Kinetika: Brzina razmene jona.

Stabilnost: tendencija ka slabljenju ili stopa degradacije.

Vrste smola

Smole za jonsku razmenu identifikuje funkcionalna grupa kojoj pripadaju: katjonske, anjonske, helatne i adsorbentne.

Katjonske izmenjivačke smole

Jako kisele (SAC): Karakteriše se njihovom sposobnošću razmene katjona ili razlaganja neutralnih soli; koriste se u čitavom opsegu pH.

Slabo kisele (WAC): Imaju visok afinitet za jon vodonika i zbog toga se lako regenerišu jakim kiselinama; pokazuju visok kapacitet za zemnoalkalne metale povezane sa alkalnošću i ograničenijim kapacitetom za alkalne metale.

Anjonske izmenjivačke smole

Jako bazne (SBA)

Tip 1: Osnovna bazna funkcionalna grupa sa najvećim afinitetom za slabe kiseline kao što su silicijumska kiselina i ugljena kiselina koje su uobičajeno prisutne tokom procesa demineralizacije vode; efikasnost regeneracije smole u hidroksidni oblik je nešto niža od tipa 2.

Tip 2: Ima nižu bazičnost od smole tipa 1, ali dovoljno visoku da ukloni slabe kiseline u većini slučajeva; hemijska stabilnost nije tako dobra kao kod smola tipa 1, koje su pogodnije za primenu na visokim temperaturama; efikasnost regeneracije smole tipa 2 je znatno veća od tipa 1.

Slabo bazne (WBA)

Sadrže tercijarne amine, koji deluju kao adsorbenti kiseline; sposobni da absorbuju jake kiseline velikog kapaciteta i lako se regenerišu kaustikom; posebno efikasne kada se koriste u kombinaciji sa jako baznim anjonskim, pružajući u celini visok operativni kapacitet i efikasnost regeneracije.

Helatne smole

Helatne smole se koriste se za hidrometaluršku industriju, posebno primenljive za selektivnu razmenu različitih teških metala iz rastvora zemnoalkalnih i alkalnih metala.

Adsorbenti:

Adsorbenti se koriste se za uklanjanje organskih jedinjenja u mnogim industrijama, kao što je bioprocesiranje i kod tretmana otpadnih voda.

Tipovi smola

Jako kisele katjonske smole (SAC)

Slabo kisele katjonske smole (WAC)

Jako bazne anjonske smole – tip II (SBA-II)

Jako bazne anjonske smole – tip I (SBA-I)

Slabo bazne anjonske smole (WBA)

Helatne (Chelating) smole

Hromatografske smole

Inertne smole

Mešane smole

Adsorbentne smole (Polymeric Adsorbent)

Skevindžer (Scavanger) smole

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima