Šta je EDI?

Elektrodejonizacija ili EDI predstavlja kontinuirani, nehemijski proces uklanjanja jonizovanih i jonizujućih supstanci iz napojne vode korišćenjem:

  • jednosmerne struje
  • membranske tehnologje (spiralno namotani listovi)
  • jonoizmenjivačke smole

pri čemu se odvija proces elektrolize, elektrodijalize i elektrodejonizacije .

EDI se standardno upotrebljava za poliranje permeata reverzne osmoze (RO) i kao zamena za konvencionalne mešane jonske smole. Time se eliminiše potreba za skladištenjem i rukovanjem opasnim hemikalijama koje se koriste za regeneraciju smole, a takođe se rešava problem neutralizacije otpada.

Patentirani DuPont EDI modul je posebno dizajniran, potpuno nepropustiv, lak za održavanje i ima spiralni navoj koji sadrži membrane i smolu za jonsku izmenu. Navedeni  elementi su zatvoreni u posudi od plastike pod pritiskom, ojačane jakim fiberglasom (FRP). DuPont EDI moduli su dizajnirani tako da se optimalizuje učinak i performanse i da se održava kontinuirani kvalitet proizvoda. Na taj način je moguće da se proizvede voda kvaliteta i do 18 MΩ-cm, sa visokim stepenom uklanjanja silicijuma i bora.

Prijava za newsletter

Izaberite oblast koja Vas zanima

Tretman vode / Inženjering

Trake i folije